4shared

Poradca

Symboly údržby odevov

Print

Grafické symboly – takzvané piktogramy uvedené na textilných výrobkoch informujú spotrebiteľa aj o kvalite daných výrobkov. Jednoduchým obrázkovým znázornením sa spotrebiteľ dozvie, že kupovaný výrobok je zdravotne nezávadný, stálofarebný po praní, chemickom čistení, na svetle a že po praní sa jeho rozmery nezmenia. Piktogramy vyjadrujú zdravotnú nezávadnosť výrobku, úžitkové vlastnosti a účel použitia.

Piktogramy, ktoré predstavujú úžitkové vlastnosti, vyjadrujú parametre, ktoré sú pre spotrebiteľa najpodstatnejšie, pretože sa na výrobku výrazne prejavia a sú najčastejším dôvodom reklamácie. Najčastejšie sú problémy s nestálosťou a zapustením farieb, zmenou rozmerov a ďalšími mechanickými vlastnosťami.

Piktogramy, ktoré oznamujú spôsob odporúčanej alebo dovolenej údržby textílie, pretože tie sú pre užívateľa výrobku zásadné. Tieto pravidlá podliehajú normám a mali by byť záväzné pre všetkých výrobcov a dodávateľov. Pomocou symbolov ošetrovania tak odporúčajú zákazníkom parametre postupov ošetrovania textilných výrobkov, aby nedošlo pri údržbe k poškodeniu textilného výrobku, či dokonca k jeho znehodnoteniu – zmene vzhľadu, farebného odtieňa alebo rozmerov. Nesprávne informácie oznamované používaním symbolov ošetrovania by boli považované za klamanie spotrebiteľa.

Podľa normy sú symboly pre ošetrovanie textílií uvádzané v poradí pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a profesionálne ošetrovanie textilu. Pôvodné poradie symbolov údržby bolo pranie, bielenie, žehlení, chemické čistenie a sušenie v bubnovej sušičke.

Postup prania je vyjadrený „vaničkou“, v ktorej je uvedená maximálna možná teplota vodného kúpeľa linky pod vaničkou zase oznamujú spôsob plákania, ruka umiestnená vo vaničke symbolizuje ručné pranie a preškrtnutý piktogram znamená, že výrobok sa nesmie prať. Bielenie charakterizuje trojuholník – od bieleho – neobmedzené bielenie, až po preškrtnutý symbol – nesmie sa bieliť. Sušenie v bubnovej sušičke vyjadruje koliesko vo štvorci, piktogramom na žehlenie je zase žehlička. Najviac symbolov je pre chemické čistenie, nie všetkým asi laik rozumie, takže chemické čistenie by malo byť najlepšie zverené profesionálom. Doplnkovým symbolom pre údržbu je piktogram – štvorec, ktorý oznamuje, ako sušiť výrobok.

Pre spotrebiteľa je určite výhodou sa vo všetkých symboloch správne orientovať, pretože správna údržba odevu, ale aj bytových textílií, je predpokladom udržať si textil čo najdlhšie v dobrej kvalite. Každý z nás by mal preto vedieť presne identifikovať nižšie uvedené symboly.

Čo je apretácia?

Po odstránení nečistôt môžu byť odevy ošetrené apretáciou, čo zvýši ich odolnosť pred znečistením a pokrčením. Odev apretáciou získava miernu tuhosť a je vhodná na každý druh odevu.

Čo je impregnácia?

Impregnačný prostriedok sa používa na údržbu a impregnovanie oblečenia . Zlepšuje a obnovuje vodoodpudivosť materiálu bez zníženia jeho priedušnosti a komfortnosti.

Čo je detáš? 

Je lokálne odstraňovanie škvŕn pred samotným strojovým čistením špeciálnymi detašovacími prostriedkami.

Roztoče

atkaRoztoče sú  0,1 mm – 0,5 mm veľké,voľným okom ťažko viditeľné. Žijú z našich kožných šupiniek. Rozmnožujú sa vo veľkom množstve. Niekoľkonásobne väčší, tzv. lúpežný roztoč, ktorý pôsobil proti rozmnožovaniu týchto druhových spoločníkov, vymrel. To spôsobilo, že v jednom matraci sa môže vyskytovať vyše milióna prachových roztočov!

Žijú dva až štyri mesiace a vyprodukujú 200x viac exkrementov než samé vážia. Tieto výkaly po uschnutí vytvoria veľmi malé častice, ktoré víria vo vzduchu, padajú na dlážku, spájajú sa s bežným bytovým prachom a pri každom našom pohybe sa usadzujú v nose, v ústach, v očiach a na pokožke. Toto býva príčinou alergií s dráždivým svrbením, zápalom pokožky a bronchitídou. Časom sa môže vyskytnúť astma, dýchavičnosť, podráždenie dýchacích ciest.

Matrac je najšpinavší predmet. Na ňom trávime jednu tretinu života.

Domáce prachové roztoče a ich výtrusy,  baktérie a mikróby nachádzajú v matracoch ideálne životné podmienky. Toto umožňujú kožné šupiny, pot a prach. Každý človek stráca za noc 1,5g (za rok 0,5 kg) kožných šupiniek, ktoré zostávajú v matracoch. Tvorí sa biotop pre domáce roztoče a plesne, čím vzniká typický spálňový zápach. Ideálna pre ich úspešný vývoj je teplota 22 až 28 ´C , tma, vlhkosť 70 až 80%.

Priemerne 90% roztočových alergénov v byte pochádza z postelí.

Treba mať na pamäti, že osoby alergické na určitý alergén, napr. peľ, ľahko získajú alergiu aj na ďalšie substráty, vrátane prachovej alergie.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok čistiarne Denor bol vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom v platnom znení,

 1. Ak sa vyskytne na veci chyba spôsobená úpravou, má občan právo chybu reklamovať.
 2. V súlade s § 653 ods. 2 Občianskeho zákonníka organizácia zodpovedá za chyby, ktoré má vykonaná úprava pri prevzatí veci zákazníkom, ako aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej lehote.
 3. Podľa § 654 Občianskeho zákonníka reklamácia sa musí uplatniť v záručnej lehote, ktorá je 3 mesiace od prevzatia zákazky v organizácii.
 4. Organizácia zodpovedá aj za chyby, ktorých príčinou je chybnosť veci, ktorá má byť upravená, či nevhodnosť pokynov a požiadaviek zákazníka, pokiaľ ho na chybnosť veci, či nevhodnosť pokynov neupozornila.
 5. Organizácia upozorňuje na chybnosť veci, ktorá má byť upravená, a za ktorú nenesie zodpovednosť:
  • a.) Chyby upravených zákaziek, ktorých podstata spočíva vo vlastnostiach materiálu pred úpravou, ako nedostatočná stálosť vyfarebenia v rozpúšťadle doporučenej údržby, ďalej porušenie farby poveternostnými vplyvmi a nosením na mechanicky viac namáhaných miestach (predlaktie, golier, rameno od remeňa tašky, sedacie časti a pod.), vyplavenie poškodenej farby v rozpúšťadle a tým spôsobenie nerovnomernosti farebnosti po úprave.
  • b.) Chyby a poškodenia upravených zákaziek neoznačených výrobcom a zákaziek, ktoré nie sú označené symbolikou údržby.
  • c.) Za zmenu farby škvŕn alebo ich zvýraznenie po chemickom čistení, neodstrániteľnosť bez poškodenia materiálu./
  • d.) Nesprávna kombinácia použitého lepidla na nálepových ozdobách alebo nesprávne použitie spôn, zdrhovadiel, gombíkov a pod., ich rozpustenie pri úprave, nesprávna fixácia nalepovacej výstuže.
 6. Záručná lehota 3 mesiace začína plynúť prevzatím veci z organizácie. Po tejto lehote právo zodpovednosti za chybu zanikne. Reklamovať možno len vec, ktorá má všetky vlastnosti získané úpravou a nie je užívaná alebo nosená.
 7. Ak je vec upravená chybne, zákazník má právo na bezplatné odstránenie v dodacej lehote, najneskôr do 10 dní. V sporných prípadoch, ktoré vyžadujú znalecký posudok, sa vyriešenie reklamácie predlžuje na dobu potrebnú na vydanie odborného stanoviska.
 8. Ak sa chyba nedá odstrániť alebo ju organizácia neodstránila v určenej lehote, má právo zákazník na: primerané zníženie ceny služby alebo na zrušenie zmluvy.
 9. Zákazník je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si vec vyzdvihnúť, inak má organizácia právo vec predať.
 10. Organizácia zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila. Zodpovednosti za škodu sa zbaví vtedy, ak dokáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v organizácii alebo bola spôsobená vlastným konaním poškodeného.
 11. Organizácia hradí skutočnú škodu finančným vyrovnaním alebo po vzájomnej dohode so zákazníkom sa škoda vysporiada uvedením veci do predchádzajúceho stavu.
 12. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia veci, s prihliadnutím na opotrebenie veci a dobu jej životnosti.
 13. V prípade nedodržania dohodnutej dodacej lehoty má zákazník právo na zľavu z ceny vo výške 10% za každý začatý týždeň, najviac 30%.

Šturove dňa 17.02.2015